• Imprimeix

Renovacions urbanes

La gestió de l'Incasòl consisteix a: l’execució del planejament i dels projectes; la gestió de les expropiacions; els enderrocs; els reallotjaments de veïns; construcció dels nous habitatges, i en el seu cas; la urbanització de l’espai públic, i l’adjudicació dels nous habitatges. Cicle que es repeteix si l’envergadura de la intervenció fa que estigui estructurada en fases. I ho fem el més a prop possible del barri on es fa la intervenció, tot situant-hi oficines o punts d’informació.
En aquest sentit, és molt il·lustratiu detallar algunes, o moltes, de les passes que possibiliten que hi hagi un abans i un després en el territori on intervenim.
L'Incasòl s’encarrega de l’elaboració dels estudis previs de les operacions de remodelació, tant des del punt de vista tècnic i jurídic, com de la seva viabilitat econòmica; redacta les propostes d’actuació;fa el cens d’afectats si hi ha substitució d’habitatges, i per tant, negocia i formalitza els acords amb els afectats per a la transmissió dels seus drets a l’administració. També atén les problemàtiques d’assistència social plantejades pels afectats, interlocuta amb les associacions de veïns o representants veïnals. Prepara i obté la informació per a l’adjudicació dels habitatges, locals i aparcaments que es construeixin per reallotjar els afectats.
Entre les tasques de l'Incasòl també hi ha la de supervisar i controlar les obres per delegació de l’Incasòl i gestionar la contractació i execució dels enderrocs, supervisar el control econòmic, i establir les relaciones amb les companyies subministradores de serveis. També, durant un temps, assumeix el seguiment i gestió de la postvenda de les actuacions.
Pas rere pas fins que s’enllesteix la transformació i resta a punt per ser estrenat.
Les intervencions són de caràcter integral, per això es complementen amb programes de dinamització econòmica i comercial, formació i inserció laboral.
Les actuacions estan estructurades en quatre grups:

 

Decret de Patalogies del 1995

La intervenció de Incasòl en el conjunt d’actuacions classificades com a “Barris Històrics” consisteix en la substitució de polígons d’habitatge d’origen públic, aixecats en els anys 50, que comparteixen les característiques de ser de baixa qualitat constructiva i la superfície escassa, amb absència d’urbanització, infraestructures, equipaments i serveis. En la majoria dels casos, neixen en la perifèria en temps rècord per eradicar nuclis de barraques, davant la imminència d’esdeveniments en espais centrals de la ciutat. Les substitucions s’inicien en la dècada dels 90 a partir de convenis i consens entre l’administració de l’Estat, el Govern català  i l’administració local.

Afectacions Urbanístiques i Llei de Barris

 El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial per donar resposta a un objectiu principal: la rehabilitació integral dels barris amb problemàtiques específiques per tal d’evitar la seva degradació i millorar les condicions de vida dels seus habitants. Incasòl gestiona i participa, en el desplegament de quatre projectes que corresponen a la convocatòria del 2004. Es tracta d’aportacions complementàries, complexes, que combinen operacions d’obertura de nous vials i d’esponjament d’espai per a la creació de nous parcs i places, nous espais per a activitat econòmica, aparcaments i habitatge públic –àmbit en el que Incasòl centra la seva aportació.

Gestió d'Actius Patrimonials Urbans Habitats

En aquest conjunt d’actuacions s’actua sobre teixit residencial ja existent però que en aquest cas no és d’origen públic, sinó que es tracta d’àrees residencials privades degradades amb interès urbanístic, sotmeses a un procés d’abandonament i aïllament. La col.laboració s’estableix a través de convenis subscrits entre els Ajuntaments i la Generalitat de Catalunya a través d’Incasòl. Són intervencions caracteritzades per la voluntat de renovar i dignificar la situació preexistent i d’obtenir noves edificabilitats públiques per introduir habitatge protegit ( a més a més del necessari per als reallotjaments) i que en la recerca de l’equilibri financer per assolir la viabilitat econòmica també introdueixen promocions de mercat lliure, fórmula que també permet atraure nous perfils de població, en la recerca de la mixtura socioeconòmica.

Altres Operadors i Administradors

Incasòl aporta la seva experiència i capacitat de gestió a través de convenis de col·laboració amb altres administracions o empreses públiques. La col·laboració s’estableix en termes d’assistència directa, suport tècnic i assessorament en els processos de renovació urbana. Aquesta tipus de col·laboracions especialitzades permeten generar ingressos propis a la Societat i són possibles per la flexibilitat laboral del personal de Incasòl.

Data d'actualització:  14.03.2012