• Imprimeix

Promoció de l'habitatge protegit

La Llei d’urbanisme qualifica l’Institut Català del Sòl com a entitat urbanística especial de la Generalitat, amb competències urbanístiques en matèria de planejament i gestió en els supòsits que operi com administració actuant, podent ésser receptora de la cessió a títol gratuït o de l’alienació directa de terrenys, del patrimoni públic de sòl i habitatge. Per la seva banda la Llei de l’habitatge li atribueix la promoció pública d’habitatge de la Generalitat.