• Imprimeix

Preguntes més freqüents (F.A.Q.)

Segons disposa l'article 36.1 de la LAU, en el moment de la celebració del contracte d'arrendament és obligatòria l'exigència i prestació de fiança en metàl·lic.

La Llei 13/1996, de 29 de juliol, del Registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes disposa l'obligatorietat de dipositar la fiança a l'Institut Català del Sòl.

Aquesta obligació està desenvolupada al Decret 147/1997, de 10 de juny, pel qual es regula el Registre de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i el dipòsit de Fiances a l'Institut Català del Sòl.

El Registre de Fiances té caràcter administratiu però no és públic. Per tant, només hi poden tenir accés les parts contractants (arrendador, arrendatari) respecte de l'existència o de les condicions d'un contracte o del dipòsit de la fiança. També hi poden accedir aquelles persones que acreditin un interès legítim (art. 7 del Decret 147/1997), o qualsevol persona degudament autoritzada per una de les abans indicades.

La sol·licitud haurà de formalitzar-se per escrit, i adreçar-la a la Coordinació de Fiances:

 • Presencialment, a l'oficina de l'INCASÒL (C. Còrsega, 273, 08008 Barcelona). Horari d’atenció: de 9 a 14 h, de dilluns a divendres. Cal demanar Cita Prèvia.
 • Per correu ordinari
 • Per correu electrònic a fiances.ingressos@gencat.cat

 

amb el model de formulari i aportant la documentació següent:

A) Si ho demana la persona propietària o l'arrendadora contractual

 • Fotocòpia del contracte d'arrendament. Si no disposa del contracte d'arrendament o no consta la persona sol·licitant en el contracte, cal aportar una Nota Simple actualitzada del Registre de la Propietat.
 • Fotocòpia del DNI/NIF/CIF/NIE de la persona sol·licitant

 

B) Si ho demana la persona arrendatària

 • Fotocòpia del contracte d'arrendament. Si no disposa del contracte d'arrendament, cal aportar un rebut (de lloguer o subministrament) que acrediti que el/la sol·licitant ocupa o ocupava la finca.
 • Fotocòpia del DNI/NIF/CIF/NIE de la persona arrendatària.

 

C) Altres sol·licitants

 • Per al tràmit d'emissió del certificat informatiu caldrà aportar una autorització o poders notarials d'una de les parts contractuals. Si el titular contractual és una persona jurídica, serà l'apoderat o administrador la persona que haurà d'autoritzar el sol·licitant. Aquesta persona haurà d'acreditar-se com a administrador/apoderat de la societat amb la corresponent documentació (poders, nomenaments, etc.).
 • Fotocòpia del DNI/NIF/CIF/NIE de la persona sol·licitant
 • Fotocòpia del DNI/NIF/CIF/NIE de la persona autoritzant
 • Fotocòpia del contracte d'arrendament.

 

Si la informació es sol·licita presencialment ala Coordinacióde Fiances de de l’INCASÒL aportant la documentació indicada la resposta es lliura al moment. Per qualsevol de les altres vies la resposta s’envia per correu postal certificat a la personal sol·licitant.

L’INCASÒL no té competències per intervenir com a mediador en els conflictes entre la part arrendadora i l'arrendatària.

La fiança es pot dipositar:

1- PER INTERNET (veure Quadre 1)

2- A LES CAMBRES DE LA PROPIETAT URBANA (veure Quadre 2)

3- A L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (veure Quadre 3)

 

1

PER INTERNET

Haureu d’emplenar on line el formulari de dipòsit de la fiança Model 2 que trobareu aquí:

Fiances de lloguers > Dipòsit de fiances i altres ingressos > Tràmit online

 

Disposeu d’un Arxiu d’ajuda per emplenar el formulari de dipòsit de la fiança model2 a través del web.

 

FORMES DE PAGAMENT

. Internet

 • Mitjançant l’enllaç que trobareu al pas 5 de 5 “Pagament a través de la Línia Oberta de CaixaBank “la Caixa” del tràmit “Dipòsit de Fiances” un cop gravat el formulari.
 • Mitjançant l’enllaç que trobareu al pas 5 de 5 “Pagament amb targeta de crèdit”  (de qualsevol entitat) del tràmit "Dipòsit de fiances" un cop gravat el formulari.  

 

. Caixers automàtics de les següents entitats financeres:

 • Servicaixa de CaixaBank “la Caixa”
 • Banc Sabadell
 • BBVA
 • Bankia

Cal imprimir el formulari model 2 generat per internet

 

. Presencialment a les oficines del Banc Sabadell, BBVA i Bankia

 • En efectiu

Cal imprimir i presentar dues còpies del formulari model 2 generat per internet

 

. Banca online de Banc Sabadell, BBVA i Bankia

 

Nota: en els anteriors supòsits de pagament la documentació que es descriurà més avall s’ha de fer arribar directament a la Coordinació de Fiances:

- Mitjançant l’opció ADJUNTAR PDF (opció recomanada) que ofereix la pàgina web un cop gravat el formulari

-  Excepcionalment podeu enviar la documentació per correu ordinari al carrer Còrsega, 273, 08008 de Barcelona, indicant sempre el número de control (NC) del formulari d’ingrés Model 2 generat per internet.

 

. Presencialment a l’Institut Català del Sòl - Coordinació de Fiances al C. Còrsega, 273 de Barcelona (Horari d’atenció al públic de 9 a 14h, de dilluns a divendres). Cal demanar Cita Prèvia.

 • Particulars: Amb tarja bancària de dèbit o crèdit, amb xec bancari nominatiu o amb taló conformat nominatiu a favor de l’Institut Català del Sòl
 • Professionals i Societats: Amb xec bancari nominatiu o amb taló conformat nominatiu a favor de l’Institut Català del Sòl

 

En aquest cas si la documentació no s’ha enviat adjunta prèviament en pdf a través del web, es lliurarà directament a l’Incasòl en el mateix moment de fer l’ingrés de la fiança. 

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

-  Model 2 d’ingrés de fiances generat per   internet

-  Fotocòpia del contracte d’arrendament i les   seves clàusules

-   Fotocòpia del document de compromís relatiu a l’Avalloguer  signat per ambdues parts (si s’escau)

  

NOTA RELATIVA A L’AVALLOGUER

En el cas que les parts contractants   hagin signat el document de compromís relatiu a l'Avalloguer en el moment de dipositar la fiança, el propietari té dret a acollir-se al sistema de cobertures de l’Avalloguer, sempre que es reuneixin els requisits establerts en els Decrets 54/2008, 171/2008 i 75/2014 i presenti tant el dipòsit de la fiança com la documentació requerida en temps i forma (2 mesos des de la formalització del contracte)

 

  

2

A LES CAMBRES DE LA PROPIETAT URBANA

La Cambra de la Propietat us tramitarà l’ingrés de la fiança i generarà el formulari Model 2 per a la vostra signatura.

 

Consulteu les diferents Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya on us podeu adreçar

 

FORMES DE PAGAMENT

. En efectiu

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

- Original o fotocòpia del contracte   d’arrendament amb les seves clàusules 

- Original o fotocòpia, si s’escau, del Document de compromís relatiu a l’Avalloguer signat per les dues   parts

- Referència cadastral (trobareu aquesta dada a la web del cadastre o al rebut del IBI)

 

NOTA RELATIVA A L’AVALLOGUER

En el cas que les parts contractants   hagin signat el document de compromís relatiu a l’Avalloguer  en el moment de dipositar la fiança el propietari té dret a acollir-se al   sistema de cobertures de l’Avalloguer, sempre que es reuneixin els requisits   establerts en els Decrets 54/2008, 171/2008 i 75/2014 i presenti tant el   dipòsit de la fiança com la documentació requerida en temps i forma (2 mesos   des de la formalització del contracte)

 

 

3

A L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL – COORDINACIÓ DE FIANCES

 

C. Còrsega, 273 de Barcelona. Horari d’atenció al públic de 9 a 14h, de dilluns a divendres. Cal demanar Cita Prèvia.

Haureu d’emplenar on line el formulari de dipòsit de la fiança Model 2 que trobareu al web:

Fiances de lloguers > Dipòsit de fiances i altres ingressos > Tràmit online

Disposeu  d’un Arxiu d’ajuda per emplenar el formulari de dipòsit de la fiança Model 2 a través de la web.

A les nostres oficines tenim a la vostra disposició ordinadors amb accés a internet per tal de gravar l’esmentat formulari.

 

FORMES DE PAGAMENT

 • Particulars: Amb tarja bancària de dèbit o crèdit, amb xec bancari nominatiu o amb taló conformat nominatiu a favor de l’Institut Català del Sòl
 • Professionals i Societats: Amb xec bancari nominatiu o amb taló conformat nominatiu a favor de l’Institut Català del Sòl

 

No s’acceptarà la forma de pagament en efectiu a la Coordinació de Fiances de l’Incasòl.

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

-   Dues còpies del formulari model 2 de dipòsit de fiances generat per internet

-   Original o fotocòpia del contracte d’arrendament amb les seves clàusules 

-   Original o fotocòpia, si s’escau, del Document de compromís relatiu a l’Avalloguer signat per les dues parts

-  Referència cadastral (trobareu aquesta dada a la web del cadastre o al rebut del IBI)

 

 

NOTA RELATIVA A L’AVALLOGUER

En el cas que les parts contractants   hagin signat el document de compromís relatiu a l’Avalloguer en el moment de dipositar la fiança el propietari   té dret a acollir-se al sistema de cobertures de l’Avalloguer, sempre que es   reuneixin els requisits establerts en els Decrets 54/2008, 171/2008 i 75/2014 i presenti tant el dipòsit de la fiança com la documentació requerida en   temps i forma (2 mesos des de la formalització del contracte)

 

L'arrendador del local o habitatge ha de dipositar la fiança en el termini màxim de dos mesos, a comptar des de la data de formalització del contracte de lloguer (article 3 de la Llei13/1996 )

Les persones exemptes de l'obligació de prestar fiança (en qualitat d’arrendataris) són: les Administracions Públiques, els organismes autònoms, les entitats de dret públic i altres ens públics dependents d'elles, les Mútues d’Accidents de Treball i malalties professionals dela Seguretat Social en la seva funció pública de col·laboració en la gestió de la Seguretat Social, així com els Centres i Entitats Mancomunades, quan la renda hagi de ser satisfeta amb càrrec als seus respectius pressupostos (article 36.6 de la LAU).

La fiança s'ha de dipositar en el termini de dos mesos a comptar des de la formalització del contracte (article 3 dela Llei 13/1996 )

Transcorregut el termini establert de dos mesos, de conformitat amb l’article 12 bis de la Llei 13/1996, d’acord amb la redacció donada per la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, s’apliquen els recàrrecs següents sobre l’import de la fiança legal: el 5% si no supera els 3 mesos de demora; el 10% si la demora és d’entre 3 i 6 mesos; el 15% si la demora és d’entre  6 i 12 mesos; i el 20% si la demora supera els 12 mesos. En aquest últim cas, s’apliquen els interessos de demora que s’hagin meritat a comptar del termini establert per a dipositar la fiança.

En qualsevol cas, l’import màxim del recàrrec de demora (no inclosos els interessos) no pot superar els 1.500 euros. 

En el cas de finca destinada a habitatge, l'import a ingressar és la quantitat equivalent a una mensualitat de la renda del lloguer.

En el cas de finca destinada a ús diferent del d'habitatge, inclòs l'habitatge per temporada, l'import a ingressar és la quantitat equivalent a dues mensualitats de la renda del lloguer.

En el cas que arrendador i arrendatari hagin pactat una fiança en quantitat superior a les abans indicades, i sempre que no es detalli expressament quina és la quantitat de la garantia addicional (tal i com preveu l’article 36.5 de la LAU), cal dipositar la fiança pactada.

Aquells habitatges que no es destinin a domicili habitual i permanent de l'arrendatari, la Llei d'arrendaments urbans els qualifica d'ús diferent del d'habitatge (article 3.2 de la LAU).

L’Institut Català del Sòl, un cop feta la preceptiva inscripció en el Registre de Fiances de contractes de lloguer de finques urbanes, ho notifica a l’interessat per correu ordinari o correu electrònic dintre del període de 15 a 30 dies des de la data d’ingrés. Aquest termini es pot allargar si la documentació no s’envia completa en el moment de fer el tràmit de l’ingrés.

En el cas que s’hagi autoritzat la notificació per correu electrònic aquesta notificació es realitzarà en el termini de 5 dies.

A efectes del dipòsit i registre de la fiança hi ha una sèrie de dades (certificat eficiència energètica i cèdula d’habitabilitat) que són complementàries i per tant no obligatòries per poder registrar la fiança. En tot cas, el propietari que lloga un habitatge o un local n’ha de disposar, tret que estigui exempt.

En tot cas, si en registrar la fiança ha quedat sense informar alguna d’aquestes dades es requereix automàticament per part de l’Incasòl en el moment de notificar el número de registre. Aquestes dades no són imprescindibles per a la devolució de la fiança.

 

L’organisme competent per obtenir o gestionar l’etiqueta d’eficiència energètica és l’ICAEN

 

 

L’organisme competent per obtenir o gestionar la cèdula d’habitabilitat és el SERVEI TERRITORIAL d’HABITATGE

La sol·licitud de la devolució de la fiança es pot tramitar:

1. -PER INTERNET (veure Quadre 1)

2. -ALES CAMBRES DELA PROPIETAT URBANA (veure Quadre 2)

3. -AL’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (veure Quadre 3) 

1

PER INTERNET (via recomanada, més àgil i ràpida)

Haureu d’emplenar online el formulari de devolució de la fiança que trovareu aquí:

Fiances de lloguers > Devolució > Tràmit online

Les dades gravades es gestionaran per part de l’Incasòl a partir de l’endemà de la gravació i la devolució es tramitarà dintre dels 21 dies següents. Per aquesta via s’estima que el termini de devolució s’escurça de 7 a 10 dies des de la sol·licitud.

 

Disposeu d’un Arxiu d’ajuda per sol·licitar la devolució de la fiança per internet

 

DADES A INDICAR

- Número de registre o número de control (NC) del formulari model 2 d’ingrés de la fiança

- Import de la devolució

- DNI/CIF/NIE del sol·licitant de la devolució, el qual ha de ser el titular del compte beneficiari que s’indicarà més endavant

- Declaració expressa de la data d’extinció del contracte (data en què l’arrendatari deixa lliure l’immoble)

- Dades bancàries del sol·licitant. Us recordem que la titularitat del número de compte ha de ser del sol·licitant abans indicat.

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

No cal aportar documentació. En qualsevol cas conserveu el document de rescissió o extinció del contracte d’arrendament per a possibles acreditacions.

 

 

2

A LES CAMBRES DE LA PROPIETAT URBANA

La  Cambra de la Propietat tramitarà la vostra petició de devolució i generarà el formulari Model 3 per a la vostra signatura i, si la sol·licitud és correcta, en el termini màxim de 21 dies el sol·licitant rebrà per part de l’Incasòl un ingrés al compte per l’import de la devolució.

Consulteu les diferents Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya on us podeu adreçar

 

DADES A INDICAR

- Número de registre o número de control (NC) del formulari model 2 d’ingrés de la fiança

- Import de la devolució

- Identificació de la finca (adreça de la finca arrendada)

- DNI/CIF/NIE del sol·licitant de la devolució, el qual ha de ser el titular del compte beneficiari que s’indicarà més endavant

- Declaració expressa de la data d’extinció del contracte (data en què l’arrendatari deixa lliure l’immoble)

- Dades bancàries del sol·licitant. Us recordem que la titularitat del número de compte ha de ser del sol·licitant abans indicat.

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

- Original o còpia del contracte d’arrendament (només en cas que no es disposi del número de registre de la fiança)

- Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari del sol·licitant de la devolució (certificat bancari, extracte bancari o fotocòpia del primer full de la llibreta d’estalvis, on aparegui el nom del titular del compte i el seu número de compte).

- DNI/NIE de la persona que realitza el tràmit i signa el formulari que la pròpia Cambra li lliurarà per a la seva conformitat.

 

 

3

A L’INSTITUT   CATALÀ DEL SÒL – COORDINACIÓ DE FIANCES

 

C. Còrsega, 273 de Barcelona. Horari d’atenció al públic de 9 a 14h de dilluns a divendres. Cal demanar Cita Prèvia.

A l’Incasòl tramitarem la vostra sol·licitud de devolució generant el formulari model 3 per a la vostra signatura i, si és correcte, en el termini màxim de 21 dies el sol·licitant rebrà per part de l’Incasòl un ingrés al compte per l’import de la devolució

DADES A INDICAR

- Número de registre o número de control (NC) del formulari model 2 d’ingrés de la fiança

- Import de la devolució

- Identificació de la finca (adreça de la finca arrendada)

- DNI/CIF/NIE del sol·licitant de la devolució, el qual ha de ser el titular del compte beneficiari que s’indicarà més endavant

- Declaració expressa de la data extinció contracte (data en què l’arrendatari deixa lliure l’immoble)

- Dades bancàries del sol·licitant. Us recordem que la titularitat del número de compte ha de ser del sol·licitant abans indicat.

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

- Original o còpia del contracte d’arrendament (només en cas que no es disposi del número de registre de la fiança)

- Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari del sol·licitant de la devolució (certificat bancari, extracte bancari o fotocòpia del primer full de la llibreta d’estalvis, on aparegui el nom del titular del compte i el seu número de compte).

- DNI/NIE de la persona que realitza el tràmit i signa el formulari que l’Incasòl li lliurarà per a la seva conformitat.

 

 

L’arrendador o propietari del local o habitatge, ha de sol·licitar la devolució per qualsevol de les vies descrites anteriorment, a partir del moment en què el contracte s’hagi extingit.

En el supòsit que el reclamant de la devolució del dipòsit no sigui la persona que el va constituir, ha de justificar suficientment que s'ha subrogat en els drets i les obligacions de la relació contractual.

L’import de la fiança que l’arrendador hagi de retornar a l’arrendatari al final de l’arrendament, meritarà l’interès legal, transcorregut un mes des de la data de lliurament de claus, si en aquest període no ha estat retornada a l’arrendatari (art. 36.4 de la Llei d'arrendaments urbans).

La fiança dipositada s’ha de retornar en el termini màxim de 21 dies des de la data se sol·licitud de devolució, sempre i quan aquesta sigui correcta. En cas que la data d’extinció del contracte d’arrendament sigui posterior a la data de sol·licitud, el termini indicat comença a comptar a partir de la data d’extinció.

Si l'Institut Català del Sòl efectués la devolució passat el termini de 21 dies des de la data de presentació de la sol·licitud, o des de la data d'extinció del contracte, si aquesta es posterior, el sol·licitant pot demanar interessos de demora sempre i quan la petició s'hagi efectuat com a màxim en els 8 dies posteriors a l’extinció del contracte i s'hagi aportat el document justificatiu de l'extinció d'aquest (articles 13.1 i 13.2 del Decret 147/1997 del registre i dipòsit de fiances).

La sol·licitud de devolució fora del termini establert o la no aportació de la documentació sol·licitada, exonera l'Institut Català del Sòl del pagament d'interessos dels dipòsits als quals fa referència l'article 36.4 de la Llei de l'Estat 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.

Per sol·licitar la devolució de la fiança dipositada en paper de fiances abans de l’1 de gener de 1998 us podeu adreçar:

 

. A LES CAMBRES DE LA PROPIETAT URBANA

Consulteu les diferents Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya on us podeu adreçar

Es recomana adreçar-se a la mateixa Cambra en què en el seu dia es va ingressar la fiança. 

. A L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL - COORDINACIÓ DE FIANCES AL C. CÒRSEGA, 273 | 08008 BARCELONA   (Horari d’atenció al públic De 9 a 14h de dilluns a divendres). Cal demanar Cita Prèvia.

 

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

-            Contracte d’arrendament original on consta el segell del dipòsit de la fiança 

-            Bitllets de fiança originals

-            Nota simple actual del registre de la propietat que acrediti la titularitat (només en el cas que el propietari actual no consti en el contracte d’arrendament)

-            DNI de la persona que signa el formulari de sol·licitud

 

 

Disposeu d’aquesta informació a la pàgina web incasol.gencat.cat > Fiances de lloguers > Avalloguer.

L'Avaloguer sempre i quan s’acompleixen els requisits que estableix el Decret que el regula, cobreix l’import de les rendes no cobrades per l’arrendador des de l’inici de l’accció judicial de desnonament per impagament de rendes (és a dir, des de la  presentació de la demanda de desnonament) fins a la data de recuperació de la possessió de l’habitatge, amb un màxim de 3 ó 6 mensualitats, depenent de la data del contracte d’arrendament i de si l’habitatge es destina a programes de mediació, cessió o inserció.

Disposeu d’aquesta informació a la pàgina  incasol.gencat.cat > Fiances de lloguers > Avalloguer > Tràmit per al cobrament (Es recomana accedir amb el navegador “Internet Explorer”).  Al peu de la pàgina trobareu en format pdf el formulari de sol•licitud i la relació de documentació a presentar. La sol•licitud i documentació s’ha de presentar al Registre d’entrada de la Coordinació de Fiances de l’Incasòl, situat al carrer Còrsega, 273, 08008 Barcelona. L’horari del registre és de 9 a 14 hores de dilluns a divendres. El termini de presentació de la sol•licitud és de 6 mesos des de la data de la sentència de desnonament o acord extrajudicial de recuperació de la possessió de l’habitatge.

Un cop rebuda notificació que reconeix l’import que teniu dret a percebre, el seu ingrés en el compte que hagueu indicat es realitzarà en un termini no superior a 30 dies.

L’Incasòl notifica al sol•licitant de la compensació econòmica de l’avalloguer, en un termini màxim de dos mesos des de la seva presentació, mitjançant correu postal certificat: la seva aprovació, amb indicació de l’import reconegut, la seva denegació, o el requeriment de documentació.

Data d'actualització:  26.06.2015