• Imprimeix

Preguntes més freqüents (F.A.Q.)

Segons disposa l'article 36.1 de la LAU, en el moment de la celebració del contracte d'arrendament és obligatòria l'exigència i prestació de fiança en metàl·lic.

La Llei 13/1996, de 29 de juliol, del Registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes disposa l'obligatorietat de dipositar la fiança a l'Institut Català del Sòl.

Aquesta obligació està desenvolupada al Decret 147/1997, de 10 de juny, pel qual es regula el Registre de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i el dipòsit de Fiances a l'Institut Català del Sòl.

El Registre de Fiances té caràcter administratiu però no és públic. Per tant, només hi poden tenir accés les parts contractants (arrendador, arrendatari) respecte de l'existència o de les condicions d'un contracte o del dipòsit de la fiança. També hi poden accedir aquelles persones que acreditin un interès legítim (art. 7 del Decret 147/1997), o qualsevol persona degudament autoritzada per una de les abans indicades.

La sol·licitud haurà de formalitzar-se per escrit, i adreçar-la a la Coordinació de Fiances:

 • Presencialment, a l'oficina de l'INCASÒL (C. Còrsega, 273, 08008 Barcelona). Horari d’atenció: de 9 a 14 h, de dilluns a divendres. Cal demanar Cita Prèvia.
 • Per correu ordinari
 • Per correu electrònic a fiances.ingressos@gencat.cat

 

amb el model de formulari i aportant la documentació següent:

A) Si ho demana la persona propietària o l'arrendadora contractual

 • Fotocòpia del contracte d'arrendament. Si no disposa del contracte d'arrendament o no consta la persona sol·licitant en el contracte, cal aportar una Nota Simple actualitzada del Registre de la Propietat.
 • Fotocòpia del DNI/NIF/CIF/NIE de la persona sol·licitant

 

B) Si ho demana la persona arrendatària

 • Fotocòpia del contracte d'arrendament. Si no disposa del contracte d'arrendament, cal aportar un rebut (de lloguer o subministrament) que acrediti que el/la sol·licitant ocupa o ocupava la finca.
 • Fotocòpia del DNI/NIF/CIF/NIE de la persona arrendatària.

 

C) Altres sol·licitants

 • Per al tràmit d'emissió del certificat informatiu caldrà aportar una autorització o poders notarials d'una de les parts contractuals. Si el titular contractual és una persona jurídica, serà l'apoderat o administrador la persona que haurà d'autoritzar el sol·licitant. Aquesta persona haurà d'acreditar-se com a administrador/apoderat de la societat amb la corresponent documentació (poders, nomenaments, etc.).
 • Fotocòpia del DNI/NIF/CIF/NIE de la persona sol·licitant
 • Fotocòpia del DNI/NIF/CIF/NIE de la persona autoritzant
 • Fotocòpia del contracte d'arrendament.

 

Si la informació es sol·licita presencialment ala Coordinacióde Fiances de de l’INCASÒL aportant la documentació indicada la resposta es lliura al moment. Per qualsevol de les altres vies la resposta s’envia per correu postal certificat a la personal sol·licitant.

L’INCASÒL no té competències per intervenir com a mediador en els conflictes entre la part arrendadora i l'arrendatària.

Podeu efectuar el dipòsit de la fiança:

 • Per internet, des de l'apartat de Dipòsit de fiances i altres ingressos del portal de Fiances de lloguers. En cas que no disposeu d'equip informàtic, l'INCASÒL posa a disposició dels/de les usuaris/àries varis terminals amb accés a internet per efectuar el tràmit online (consulteu amb el personal de Recepció, situada a la planta baixa, que us guiarà en la seva tramitació).
 • Presencialment a l'INCASÒL (requereix Cita prèvia), a qualsevol oficina de la Cambra de la Propietat urbana i a les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) de la Generalitat de Catalunya.

 

Consulteu l'apartat de Dipòsit de fiances i altres ingressos per obtenir informació detallada del Tràmit online i del Tràmit presencial.

Una vegada hàgiu gravat el document (Model 2), aquest no es pot modificar. En cas d'error, heu de gravar un nou document (Model 2). En el moment de fer el pagament, verifiqueu que utilitzeu el document (Model 2) correcte així com que envieu el contracte d'arrendament associat al nou Model 2.

En el supòsit que hàgiu gravat i ingressat el document (Model 2) amb una dada errònia, podeu comunicar la modificació per correu electrònic, aportant el document (en format PDF) que acredita la dada correcta i indicant el Número de Control (NC) del Model 2.

L'arrendador del local o habitatge ha de dipositar la fiança en el termini màxim de dos mesos, a comptar des de la data de formalització del contracte de lloguer (article 3 de la Llei13/1996 )

Les persones exemptes de l'obligació de prestar fiança (en qualitat d’arrendataris) són: les Administracions Públiques, els organismes autònoms, les entitats de dret públic i altres ens públics dependents d'elles, les Mútues d’Accidents de Treball i malalties professionals dela Seguretat Social en la seva funció pública de col·laboració en la gestió de la Seguretat Social, així com els Centres i Entitats Mancomunades, quan la renda hagi de ser satisfeta amb càrrec als seus respectius pressupostos (article 36.6 de la LAU).

La fiança s'ha de dipositar en el termini de dos mesos a comptar des de la formalització del contracte (article 3 dela Llei 13/1996 )

Transcorregut el termini establert de dos mesos, de conformitat amb l’article 12 bis de la Llei 13/1996, d’acord amb la redacció donada per la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, s’apliquen els recàrrecs següents sobre l’import de la fiança legal: el 5% si no supera els 3 mesos de demora; el 10% si la demora és d’entre 3 i 6 mesos; el 15% si la demora és d’entre  6 i 12 mesos; i el 20% si la demora supera els 12 mesos. En aquest últim cas, s’apliquen els interessos de demora que s’hagin meritat a comptar del termini establert per a dipositar la fiança.

En qualsevol cas, l’import màxim del recàrrec de demora (no inclosos els interessos) no pot superar els 1.500 euros. 

En el cas de finca destinada a habitatge, l'import a ingressar és la quantitat equivalent a una mensualitat de la renda del lloguer.

En el cas de finca destinada a ús diferent del d'habitatge, inclòs l'habitatge per temporada, l'import a ingressar és la quantitat equivalent a dues mensualitats de la renda del lloguer.

En el cas que arrendador i arrendatari hagin pactat una fiança en quantitat superior a les abans indicades, i sempre que no es detalli expressament quina és la quantitat de la garantia addicional, tal i com preveu l’article 36.5 de la LAU, cal dipositar la fiança pactada.

Aquells habitatges que no es destinin a domicili habitual i permanent de l'arrendatari, la Llei d'arrendaments urbans els qualifica d'ús diferent del d'habitatge (article 3.2 de la LAU).

L’Institut Català del Sòl, un cop feta la preceptiva inscripció en el Registre de Fiances de contractes de lloguer de finques urbanes, ho notifica a l’interessat per correu ordinari o correu electrònic dintre del període de 15 a 30 dies des de la data d’ingrés. Aquest termini es pot allargar si la documentació no s’envia completa en el moment de fer el tràmit de l’ingrés.

En el cas que s’hagi autoritzat la notificació per correu electrònic aquesta notificació es realitzarà en el termini de 5 dies.

A efectes del dipòsit i registre de la fiança hi ha una sèrie de dades (certificat eficiència energètica i cèdula d’habitabilitat) que són complementàries i per tant no obligatòries per poder registrar la fiança. En tot cas, el propietari que lloga un habitatge o un local n’ha de disposar, tret que estigui exempt.

En tot cas, si en registrar la fiança ha quedat sense informar alguna d’aquestes dades es requereix automàticament per part de l’Incasòl en el moment de notificar el número de registre. Aquestes dades no són imprescindibles per a la devolució de la fiança.

L'Institut Català d'Energia (ICAEN) és l'organisme competent per obtenir o gestionar l'etiqueta d'eficiència energètica.

El Servei Territorial d'Habitatge és l'organisme competent per obtenir o gestionar la cèdula d'habitabilitat.

 

Amb caràcter general, caldrà trametre la Nota simple informativa del Registre de la Propietat on consti la nova persona titular, fent constar el Número de Control (NC) del formulari d'ingrés (Model 2) o bé el Número de Registre de la fiança, per qualsevol de les següents vies:

 

Si el contracte d'arrendament s'ha extingit i desitgeu demanar la devolució de la fiança, envieu la Nota Simple informativa per correu electrònic a la bústia de Devolucions de fiances

El Registre de Fiances no permet, en cap cas, les compensacions dels imports de les diferents fiances que es constitueixen en els contractes.

Per tant, no es pot ingressar la diferència sinó que s'haurà de sol·licitar la cancel·lació i la Devolució de fiança del contracte d'arrendament extingit, i tramitar el Dipòsit de fiança corresponent al nou contracte d'arrendament.

Podeu sol·licitar la devolució de la fiança:

 • Per internet, des de l'apartat de Devolucions de fiances del portal de Fiances de lloguers. A l'endemà de la gravació de les dades s'inicia, per part de l'INCASÒL, la tramitació de la devolució i, en el termini màxim de 21 dies, us transferirem l'import de la fiança (s'estima que el termini de la devolució s'escurça a 7-10 dies per aquesta via).
 • Presencialment a l'INCASÒL (requereix Cita prèvia), a qualsevol oficina de la Cambra de la Propietat urbana i a les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) de la Generalitat de Catalunya.

 

Consulteu l'apartat de Devolucions de fiances per obtenir informació detallada del Tràmit online i del Tràmit presencial.

L’arrendador o propietari del local o habitatge, ha de sol·licitar la devolució per qualsevol de les vies descrites anteriorment, a partir del moment en què el contracte s’hagi extingit.

En el supòsit que el reclamant de la devolució del dipòsit no sigui la persona que el va constituir, ha de justificar suficientment que s'ha subrogat en els drets i les obligacions de la relació contractual.

L’import de la fiança que l’arrendador hagi de retornar a l’arrendatari al final de l’arrendament, meritarà l’interès legal, transcorregut un mes des de la data de lliurament de claus, si en aquest període no ha estat retornada a l’arrendatari (art. 36.4 de la Llei d'arrendaments urbans).

La fiança dipositada s’ha de retornar en el termini màxim de 21 dies des de la data se sol·licitud de devolució, sempre i quan aquesta sigui correcta. En cas que la data d’extinció del contracte d’arrendament sigui posterior a la data de sol·licitud, el termini indicat comença a comptar a partir de la data d’extinció.

Si l'Institut Català del Sòl efectués la devolució passat el termini de 21 dies des de la data de presentació de la sol·licitud, o des de la data d'extinció del contracte, si aquesta es posterior, el sol·licitant pot demanar interessos de demora sempre i quan la petició s'hagi efectuat com a màxim en els 8 dies posteriors a l’extinció del contracte i s'hagi aportat el document justificatiu de l'extinció d'aquest (articles 13.1 i 13.2 del Decret 147/1997 del registre i dipòsit de fiances).

La sol·licitud de devolució fora del termini establert o la no aportació de la documentació sol·licitada, exonera l'Institut Català del Sòl del pagament d'interessos dels dipòsits als quals fa referència l'article 36.4 de la Llei de l'Estat 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.

Les fiances dels contractes d'arrendament referents a immobles situats a Catalunya han de ser objecte del dipòsit preceptiu a l'Institut Català del Sòl, i s'inscriuen en el Registre de Fiances dels Contractes de Lloguer de Finques Urbanes que depèn d'aquest organisme.

Com a part contractant teniu el dret d'accés a aquest Registre i el podeu exercir realitzant una Consulta sobre l'estat de la fiança. Si no disposeu del Número de Control del document d'ingrés o del Número de Registre de la fiança, en el formulari de la consulta haureu de clicar el botó "No disposo de cap d'aquestes dades".

Un cop s'ha rescindit el contracte d'arrendament, la part arrendadora ha de sol·licitar la devolució de la fiança i l'INCASÒL procedeix al seu retorn en un termini màxim de 21 dies.

L'INCASÒL no té competències per intervenir en els conflictes que puguin sorgir entre arrendador i arrendatari, en relació amb l'import de la fiança que li correspongui recuperar al/a la llogater/a. Per tant, en cas de desacord us podeu adreçar a les entitats mediadores o als jutjats.

Per sol·licitar la devolució de la fiança dipositada en paper de fiances abans de l’1 de gener de 1998 us podeu adreçar:

 

. A LES CAMBRES DE LA PROPIETAT URBANA

Consulteu les diferents Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya on us podeu adreçar

Es recomana adreçar-se a la mateixa Cambra en què en el seu dia es va ingressar la fiança. 

. A L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL - COORDINACIÓ DE FIANCES AL C. CÒRSEGA, 273 | 08008 BARCELONA   (Horari d’atenció al públic De 9 a 14h de dilluns a divendres). Cal demanar Cita Prèvia.

 

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

-            Contracte d’arrendament original on consta el segell del dipòsit de la fiança 

-            Bitllets de fiança originals

-            Nota simple actual del registre de la propietat que acrediti la titularitat (només en el cas que el propietari actual no consti en el contracte d’arrendament)

-            DNI de la persona que signa el formulari de sol·licitud

 

 

Disposeu d’aquesta informació a la pàgina web incasol.gencat.cat > Fiances de lloguers > Avalloguer.

L'Avaloguer sempre i quan s’acompleixen els requisits que estableix el Decret que el regula, cobreix l’import de les rendes no cobrades per l’arrendador des de l’inici de l’accció judicial de desnonament per impagament de rendes (és a dir, des de la  presentació de la demanda de desnonament) fins a la data de recuperació de la possessió de l’habitatge, amb un màxim de 3 ó 6 mensualitats, depenent de la data del contracte d’arrendament i de si l’habitatge es destina a programes de mediació, cessió o inserció.

Disposeu d’aquesta informació a la pàgina  incasol.gencat.cat > Fiances de lloguers > Avalloguer > Tràmit per al cobrament (Es recomana accedir amb el navegador “Internet Explorer”).  Al peu de la pàgina trobareu en format pdf el formulari de sol•licitud i la relació de documentació a presentar. La sol•licitud i documentació s’ha de presentar al Registre d’entrada de la Coordinació de Fiances de l’Incasòl, situat al carrer Còrsega, 273, 08008 Barcelona. L’horari del registre és de 9 a 14 hores de dilluns a divendres. El termini de presentació de la sol•licitud és de 6 mesos des de la data de la sentència de desnonament o acord extrajudicial de recuperació de la possessió de l’habitatge.

Un cop rebuda notificació que reconeix l’import que teniu dret a percebre, el seu ingrés en el compte que hagueu indicat es realitzarà en un termini no superior a 30 dies.

L’Incasòl notifica al sol•licitant de la compensació econòmica de l’Avalloguer, en un termini màxim de dos mesos des de la seva presentació, mitjançant correu postal certificat: la seva aprovació, amb indicació de l’import reconegut, la seva denegació, o el requeriment de documentació.

Data d'actualització:  26.06.2015