• Imprimeix

Devolucions

El tràmit online per sol·licitar la devolució de la fiança és la via recomanada, la més àgil i ràpida. Les sol·licituds es gestionaran per part de l’INCASÒL a partir de l’endemà de la gravació.

Per a sol·licitar la devolució de la fiança, premeu en el següent enllaç:

 

L’ordre de transferència s’efectuarà dintre dels 21 dies següents des de la sol·licitud o des de la data d’extinció del contracte (data en què la part arrendatària deixa lliure l’immoble).

En aquest tràmit haureu d’informar les següent dades:

 • Número de Registre o Número de Control (NC) del formulari Model 2 d’ingrés de la fiança
 • Import de la devolució
 • DNI/CIF/NIE de la persona sol·licitant de la devolució, la qual ha de ser la persona titular del compte beneficiari que s’indicarà més endavant
 • Declaració expressa de la data d’extinció del contracte (data en què la part arrendatària deixa lliure l’immoble)
 • Dades bancàries del sol·licitant. Us recordem que la titularitat del número de compte ha de ser del sol·licitant abans indicat.

 

En aquest tràmit no es requereix l’aportació de cap documentació. En qualsevol cas conserveu el document de rescissió o extinció del contracte d’arrendament per a possibles acreditacions.

Per sol·licitar la devolució de la fiança podeu adreçar-vos a:

 

La  Cambra de la Propietat tramitarà la petició de devolució i generarà el formulari Model 3 per a la vostra signatura i, un cop revisada per part de l'Incasòl, si la sol·licitud és correcta, en el termini màxim de 21 dies la persona sol·licitant rebrà, de l’INCASÒL, un ingrés al compte per l’import de la devolució.

Les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) us ajudaran a sol·licitar la devolució de la fiança de forma online i, en el termini de 21 dies, la persona sol·licitant rebrà, per part de l'INCASÒL, un ingrés al compte per l'import de la devolució.

A l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) tramitarem la vostra sol·licitud de devolució generant el formulari Model 3 per a la vostra signatura i, si és correcte, en el termini màxim de 21 dies la persona sol·licitant rebrà, de l’INCASÒL, un ingrés al compte per l’import de la devolució. Cal demanar Cita Prèvia.

Per a efectuar aquest tràmit, cal aportar la següent documentació:

 • Original o còpia del contracte d’arrendament (només en cas que no es disposi del número de registre de la fiança)
 • Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari on s’ha de realitzar la transferència (certificat bancari, extracte bancari o fotocòpia del primer full de la llibreta d’estalvis, on aparegui el nom del titular  i el seu número de compte).
 • DNI/NIE de la persona que realitza el tràmit
 • Document signat entre les parts contractuals que acrediti la data d’extinció del contracte (data en què la part arrendatària deixa lliure l’immoble). En el cas de no disposar d’aquest document, caldrà declarar expressament la data d’extinció del contracte.

 

En el cas que la part propietària vulgui autoritzar el cobrament de la fiança a una altra persona, física o jurídica, ha d’aportar el següent document d’autorització:

En aquest apartat trobareu la informació relativa a la devolució del paper de fiança i com recuperar l'import dipositat, en el cas que s'hagi extraviat el paper de fiança. 

 

1. Devolució del paper de fiança

Per efectuar el tràmit de devolució de paper de fiança, us podeu adreçar a les oficines de:

 

Cal aportar la següent documentació:

 • Formulari de sol·licitud de devolució del paper de fiança (Model 5) degudament emplenat.
 • Original i còpia del contracte d’arrendament on consta el segell del dipòsit de la fiança 
 • Paper de fiança original
 • Nota simple actual del Registre de la Propietat que acrediti la titularitat (només en el cas que el propietari actual no consti en el contracte d’arrendament)
 • DNI/NIE de la persona que signa el formulari de sol·licitud
 • Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari del sol·licitant de la devolució (certificat bancari, extracte bancari o fotocòpia del primer full de la llibreta d’estalvis, on consti el nom del titular i el seu número de compte).

 

En el cas que la part propietària vulgui autoritzar el cobrament de la fiança a una altra persona, física o jurídica, ha d’aportar el següent document d’autorització:

 

2. Pèrdua del paper de fiança

En el cas que hàgiu extraviat el paper de fiança, per recuperar l'import dipositat podeu:

 • Sol·licitar un certificat informatiu de la fiança que es va dipositar, en el cas que el contracte encara estigui vigent
 • Sol·licitar la devolució de l'import dipositat, si el contracte ja s'ha rescindit

 

En ambdós casos heu de presentar la sol·licitud i documentació que trobareu en el següent enllaç:

 

Podeu presentar la documentació pels següents canals:

 

A partir de la presentació de la sol·licitud i documentació requerida, l'INCASÒL efectuarà el tràmit d'informació pública, per un termini de dos mesos, mitjançant un anunci publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) del paper de fiança extraviat, tal com preveu la Diposició Transitòria Segona, punt 3, del Decret 147/1997, de 10 de juny.

Transcorregut el termini de publicació al DOGC, l'INCASÒL enviarà a la persona sol·licitant una carta de pagament pel cost de l'anunci.

Un cop abonat aquest import, s'efectuarà la devolució de la fiança per transferència o s'emetrà el certificat acreditatiu del dipòsit.

Podeu consultar, de forma telemàtica, l’estat de la fiança des del següent enllaç:

 

Si desitgeu obtenir un Certificat informatiu amb les dades de la seva fiança, descarregueu i empleneu el següent formulari:

 

Feu la tramesa d'aquesta sol·licitud, juntament amb la documentació que s’indica en el full 2, a la següent adreça:

 

Rebreu la resposta per correu postal certificat.

Data d'actualització:  14.03.2017