• Imprimeix

Règim de concert

El Decret 147/1997, de 10 de juny, que desenvolupa la Llei 13/1996, de 29 de juliol, regula, a la Secció 2, la forma d’efectuar el dipòsit de les fiances mitjançant el règim de concert. Aquest Decret estableix tres modalitats de Règim de concert.

Cliqueu en la modalitat per obtenir més informació i realitzar els tràmits corresponents.

Com a titular d’un concert de fiances en la modalitat de Propietaris trobareu, a continuació, tota la informació relacionada amb els tràmits que podeu realizar amb l’INCASÒL.

 

1. Liquidació de concert

Heu de presentar, obligatòriament, les liquidacions ordinàries i extraordinàries de forma telemàtica. La presentació de la liquidació fora del termini establert genera un recàrrec del 10% de l’import total de la liquidació.

 

En cas de liquidacions positives, podeu efectuar l’ingrés mitjançant la banca online, caixers automàtics i oficines de les següents entitats bancàries: Banc Sabadell, BBVA, Bankia o CaixaBank (excepte oficines).

Per a la tramitació de les liquidacions, heu d’aportar la següent documentació en format PDF (recomanem una resolució de 150 ppp, en blanc i negre, amb un pes màxim de 4 Mb per arxiu):

 

2. Altres pagaments

Utilitzeu aquesta opció en el cas que hàgiu rebut de l’INCASÒL un document per a l’ingrés del dipòsit de Fiances de finques urbanes relatiu a:

 • La comprovació per part de la Coordinació de fiances de la liquidació ordinària
 • La comprovació per part de la Coordinació de fiances de la liquidació extraordinària
 • Liquidacions de traspàs de fiances dipositades mitjançant el règim de concert a ingrés directe

 

Podeu efectuar el pagament mitjançant les següents entitats bancàries: CaixaBank, Banc Sabadell, BBVA o Bankia, prement en el següent enllaç:

 

3. Altres tràmits

La persona titular de concert podrà sol·licitar, per correu electrónic a fiances.concerts@gencat.cat els següents tràmits:

a) Regularització de fiances no dipositades

La persona titular del concert podrà sol·licitar una liquidació extraordinària per a regularitzar el dipòsit de les fiances d’aquells contractes no declarats en les liquidacions ordinàries corresponents. En aquesta sol·licitud heu d’informar el motiu i relacionar els contractes d’arrendament y les seves fiances.

b) Traspassos de fiança entre les formes de dipòsit establertes en el Decret 147/1997

 

c) Sol·licitud de Certificat informatiu de fiança per presentar en altres organismes

 

4. Canvi de titularitat del concert

La persona titular del concert pot sol·licitar el canvi de titularitat en el cas de canvi de denominació social.

La documentació a aportar és la següent:

 • Sol·licitud original de canvi de titularitat del concert (passada pel Registre d’INCASÒL)
 • Fotocòpia del CIF de la nova societat
 • Fotocòpia de l’escriptura de canvi de denominació
 • Fotocòpia del NIF de la persona que signa la sol·licitud
 • Poders de la persona que signa la sol·licitud
 • Certificat acreditatiu del compte bancari (IBAN) de la nova societat
 • Dades referents de la persona de contacte

Com a titular d’un concert de fiances en la modalitat de Professionals dedicats a l’administració de finques urbanes trobareu, a continuació, tota la informació relacionada amb els tràmits que podeu realizar amb l’INCASÒL.

 

1. Liquidació de concert

Heu de presentar, obligatòriament, les liquidacions ordinàries i extraordinàries de forma telemàtica. La presentació de la liquidació fora del termini establert genera un recàrrec del 10% de l’import total de la liquidació.

 

En cas de liquidacions positives, podeu efectuar l’ingrés mitjançant la banca online, caixers automàtics i oficines de les següents entitats bancàries: Banc Sabadell, BBVA, Bankia o CaixaBank (excepte oficines).

Per a la tramitació de les liquidacions, heu d’aportar la següent documentació en format PDF (recomanem una resolució de 150 ppp, en blanc i negre, amb un pes màxim de 4 Mb per arxiu):

 

2. Altres pagaments

Utilitzeu aquesta opció en el cas que hàgiu rebut de l’INCASÒL un document per a l’ingrés del dipòsit de Fiances de finques urbanes relatiu a:

 • La comprovació per part de la Coordinació de fiances de la liquidació ordinària
 • La comprovació per part de la Coordinació de fiances de la liquidació extraordinària
 • Liquidacions de traspàs de fiances dipositades mitjançant el règim de concert a ingrés directe

 

Podeu efectuar el pagament mitjançant les següents entitats bancàries: CaixaBank, Banc Sabadell, BBVA o Bankia, prement en el següent enllaç:

 

3. Altres tràmits

La persona titular de concert podrà sol·licitar, per correu electrónic a fiances.concerts@gencat.cat els següents tràmits:

a) Regularització de fiances no dipositades

La persona titular del concert podrà sol·licitar una liquidació extraordinària per a regularitzar el dipòsit de les fiances d’aquells contractes no declarats en les liquidacions ordinàries corresponents. En aquesta sol·licitud heu d’informar el motiu i relacionar els contractes d’arrendament y les seves fiances.

b) Traspassos de fiança entre les formes de dipòsit establertes en el Decret 147/1997

 

c) Sol·licitud de Certificat informatiu de fiança per presentar en altres organismes

 

4. Canvi de titularitat del concert

La persona titular del concert pot sol·licitar el canvi de titularitat en el cas de canvi de persona física a jurídica

La documentació a aportar és la següent:

 • Sol·licitud original de canvi de titularitat del concert (passada pel Registre d’INCASÒL)
 • Certificat i vist-i-plau del Col·legi d’Administradors de finques. La societat ha d’estar inscrita al Registre Especial de Societats col·legials i el vigent administrador titular del concert, en qualitat de persona física, ha de constar com a component d’aquesta societat.
 • Inscripció en el Registre d’Agents Inmmobiliaris de Catalunya (Certificat AICAT)
 • Fotocòpia del CIF de la societat
 • Certificat acreditatiu del compte bancari (IBAN) de la societat
 • Dades de la persona de contacte

El titular d’un concert de fiances, en la modalitat de Companyies de subministraments i serveis, ha de dipositar les fiances exigides als abonats, mitjançant la presentació de la liquidació ordinària trimestral.

 

1. Liquidació de concert (Companyies de subministraments i serveis)

És obligatòria la gravació de les liquidacions ordinàries de forma telemàtica i de les liquidacions extraordinàries, si s’escau:

 

La presentació de la liquidació fora del termini establert genera un recàrrec del 10% de l'import total de la liquidació.

En el supòsit que la liquidació sigui a ingressar, podeu efectuar l’ingrés a través de les següents entitats bancàries: CaixaBank, Banc Sabadell, BBVA o Bankia.

Per a la tramitació de les liquidacions, heu d'aportar la següent documentació:

 • Document de liquidació (en format PDF)
 • Fitxer de les fiances i abonats (en format XLS o TXT)

 

Per a la correcta presentació de la liquidació, el fitxer de fiances i abonats, juntament amb el document de liquidació, cal enviar-los per correu electrònic a incasol.fiances.serveis@gencat.cat

 

2. Altres pagaments

En el supòsit que rebeu una carta de pagament per una liquidació complementària, podeu efectuar el pagament a través de les entitats bancàries de CaixaBank, Banc Sabadell, BBVA o Bankia, prement en el següent enllaç:

 

3. Altres tràmits

Qualsevol traspàs o canvi en la gestió de la cartera del titular del concert haureu de comunicar-lo a la Coordinació de Fiances per correu electrònic a incasol.fiances.serveis@gencat.cat

Data d'actualització:  07.03.2017