• Imprimeix

INCASÒL

L’Institut Català del Sòl (INCASÒL) va ser creat per la Llei 4/1980, de 16 de desembre, del Parlament de Catalunya com a organisme autònom de caràcter comercial.

S’ha configurat com un ens públic de la Generalitat de Catalunya adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat i subjecte al règim establert en l’article 1 B) del Text refós de la Llei de l’Estatut de l’empresa pública catalana, aprovat per Decret legislatiu 2/2002 de 24 de desembre i en l’article 4.2 de la Llei de finances públiques de la Generalitat de Catalunya, text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

La Llei d’urbanisme qualifica l’Institut Català del Sòl com a entitat urbanística especial de la Generalitat, amb competències urbanístiques en matèria de planejament i gestió en els supòsits que operi com administració actuant, podent ésser receptora de la cessió a títol gratuït o de l’alienació directa de terrenys, del patrimoni públic de sòl i habitatge. Per la seva banda la Llei de l’habitatge li atribueix la promoció pública d’habitatge de la Generalitat.

INCASÒL està regit per una presidència la qual correspon al conseller de Territori i Sostenibilitat , i un Consell d’Administració, que té atribuïdes les més àmplies facultats en la seva actuació i gestió. La seva composició es fixa per acord del govern.

El director de l’Institut Català del Sòl, nomenat pel Govern, és l’òrgan executiu que dirigeix el seu funcionament, ostenta la seva representació i assumeix les funcions que li són encomanades pel Consell d’Administració.

Les relacions amb el seu personal estan regulades pel dret laboral.